Barnets Röst

Barnets Röst

Barnets Socialsekreterare :: Barns berättelser :: Systemisk dialogcoaching

 

:: Hur kan socialsekreterare, familjesekreterare och andra socialarbetare arbeta så att barnet blir hört och delaktigt?

 

:: Barnperspektiv i Socialt arbete

:: AMOVE AB har genomfört och arbetar med uppdrag i form av utvecklingsprojekt kring barnets skydd och barnets röst. Ett av dem varStärkt skydd för utsatta barn, som Länsstyrelsen i Skåne Län bedrev. Ann-Margret Olsson coachade då socialsekreterare i ett urval skånska kommuner. Inom ramen för projektet arbetades aktivt med att utveckla former för utredning och dokumentation utifrån syftet att stärka barnets skydd och öka barnets möjligheter att bli hörd, respekterat och delaktig.

 

:: Inom ramen för vårt uppdrag för Länsstyrelsen i Skåne producerade vi ett flertal rapporter

 

:: ”Barnets socialsekreterare. Coaching i dialogiska utredningar”

20141208AMO_BarnetsSocIMG_0815

:: :: ”Coaching i socialt arbete och dialogcoaching. Om reflektion och dialog som gör skillnad.”

:: :: :: Barns berättelser om socialtjänstens utredningar. Samtal mellan socialsekreterare och barn.”

 

:: Arbetet med ”Barnets röst i utredningen” har presenterats på Föreningen Sveriges Socialchefers Studiedagar 2005 i Malmö, se www.socialchefer.org

 

:: Inger Fröman, avdelningschef, Nina Bergfors, enhetschef samt Jessica Svensson, socialsekreterare, samtliga från Socialförvaltningen i Lund presenterade tillsammans med Ann-Margreth Olsson. Det visades även en skärmutställning (Ladda ner skärmarna [PDF])

 

:: Det har också presenterats på ett ”Fredagscafé” 21/4 2006 arrangerat av Kommunförbundet Skåne/FoU Skåne. Den 20-21 mars 2007 anordnade FORSA Syd ett nationellt symposie i Lund. Det vände sig till forskare, utbildare och praktiker inom socialt arbete. Temat var ”Att göra socialt arbete – mellan manual och improvisation”. Socialförvaltningen i Lund berättade där om sitt förändringsarbete inom ramen för projektetStärkt skydd för utsatta barn.

:: Ann-Margreth & Sven-Erik bedriver forskning om Barnahus och om forskning om hur det blir för soldater/veteraner och deras familjer, med fokus på barnen, före-under-efter utlandstjänstgöring.

 

:: Reflekterande team:

 

:: En viktig del i arbetet med att öka barnets delaktighet har varit ”Reflekterande team”. Uttrycket myntades ursprungligen av den norska psykiatern Tom Andersen inom familjeterapi. Vårt användande av ”Reflekterande team” bygger på idén om att i samtal och i reflektion (över samtalen och över reflektionerna) skapas nya tankar, nya röster blir hörda och nya skillnader skapas. Denna kreativitet genererar förändringar och öppnar nya möjligheter.

 

:: AMOVE har utvecklat metoden och tekniken ”Reflekterande team” till användning i olika möten, behandlingskonferenser och sammanträden. Modellen kan användas av grupper i olika sammanhang, t.ex. i ärenden och uppdrag, och användas såväl i förberedelser och planering, t.ex. i utveckling av beslutsunderlag, som i genomförande och i utvärdering av eget arbete.

 

:: Så här skriver en arbetsledare om reflekterande team och reflekterande samtal:

 

”Dessutom har hela arbetsgruppen en gång per månad träffats tillsammans med coachen för ett gemensamt lärande och erfarenhetsutbyte. Vi har vid dessa tillfällen tränat på reflekterande samtal genom intervjuer av varandra med ett reflekterande team. Vi har också tränat på cirkulära frågor. Detta tränande har hjälpt oss att integrera ”tekniken” i klientarbetet. Dessutom har det lett till att vi numera använder reflekterande samtal i de flesta sammanhang, exempelvis vid anställningsintervjuer. Då har jag som arbetsledare intervjuat den som söker jobb och avdelningschefen och två medarbetare har fungerat som ett reflekterande team. Vi har också när vi presenterat vår verksamhet för andra använt denna form – intervju och reflektion. Vi har även presenterat projektet för socialnämnden på detta sätt där politikerna fick fungera som reflekterande team. När någon i gruppen varit på någon kurs eller utbildning har den/dessa blivit intervjuade och gruppen har fått reflektera. Det har blivit ett bra sätt att återge den egna upplevelsen av kursen/utbildningen och inte bara berätta vad utbildaren sagt. Denna mer personliga berättelse har gjort det mer intressant för övriga gruppen. Numera går våra ärendediskussioner till på detta sätt, vi turas om att intervjua den/dem som vill ha hjälp i ett ärende och övriga gruppen fungerar som reflekterande team. Det har lett till att i dag så känner sig de som tar upp ett ärende mycket mer hjälpta då gruppen i övrigt förhåller sig mer utforskande och nyfiken på vad socialsekreterarens egentligen vill ha hjälp med. Vi kommer bort ifrån att ge varandra goda råd och stämningen på mötet blir betydligt bättre. I klientarbetet är reflekterande samtal i dag ett vanligt förekommande inslag i mötena. Exempelvis kan föräldrarna fungera som reflekterande team när socialsekreteraren intervjuar barnet. Det händer att en annan medarbetare eller jag bjuds in till ett möte för att fungera som intervjuare. ”

:: AMOVE erbjuder handledning och konsultation med användande av reflekterande team varvid också lärande och utveckling av syn- och arbetssätt i modellen sker.

:: Inom AMOVE finns forskarkompetens när det gäller Barnets perspektiv, Barnperspektiv, Barnahus och Barns situationer i samband med föräldrars engagemang i fredsfrämjande och militära uppdrag.