Systemisk handledning

Systemisk handledning

Systemisk dialogcoaching :: Vägar till utveckling och att bli hörd

 

:: SYSTEMISK HANDLEDNING :: KONSULTATION :: DIALOG

 

:: AMOVE erbjuder systemisk handledning/ konsultation som innebär att vidareutveckla kommunikation, reflektion och responsivitet inom den egna gruppen. AMOVE’s handledning – konsultationsidé är ’learning-by-doing’ (Dewey 1980; Dewey 1997) det vill säga genom att introducera och att använda systemiskt förhållningssätt och systemiska metoder lär sig också deltagarna att använda sig av detta syn- och arbetssätt.

 

:: Ann-Margreth är auktoriserad socionom samt uppfyller de krav som Nämnden för Socionomauktorisation ställer för att handledningen ska godkännas i samband med utfärdande av socionomauktorisation. Hon är också handledarutbildad i BBiC.

 

:: Den systemiska handledningen/ konsultationen (McCaughan and Palmer 1994; Shilling 2000) som AMOVE erbjuder har sin utgångspunkt i social konstruktionism (Cronen and Lang 1994; Pearce 1994; Burr 1995; Shotter 1997). Handledningen/konsultationen innebär och syftar till att skapa ökad reflekterande vaksamhet hos deltagarna genom att introducera reflektion och öka deltagarnas responsivitet i möten med varandra och med andra personer i olika sammanhang.

 

:: Handledningen/konsultationen utgår från deltagarna och deras aktuella situation. Reflektioner över samtal och berättelser i teamet är huvudingredienser i handledningen/konsultationen. Olika metoder som kan förstärka de reflekterande processerna är t.ex. användande av reflekterande team, som är en metod som möjliggör att fler röster blir hörda (Andersen 2003) eller att använda positionering, som visar hur olika positioner ger olika perspektiv och innebörd av det vi upplever (Shotter 1997).

 

:: Översikt över upplägg 
:: Varje handlednings-/konsultationsmöte inleds med att vi skapar just detta mötets sammanhang (kontext). Vi kommer då överens om vad som kan förväntas av just detta möte när det gäller tid, plats och form samt vad deltagarna vill ägna tiden, gemenskapen och handledningen /konsultationen till. Vi inleder också med att prata med varje deltagare om var han eller hon befinner sig och med vilka förväntningar de deltar i mötet. Handledningen – konsultationen avslutas med någon mindre övning för reflektion över den gemensamma stundens innebörd för var och en innan alla skiljs åt.

 

:: Kopplat till vad deltagarna berättar om och kommit överens om under inledningen kommer därefter AMOVE’s handledare att föreslå och diskutera förslag om upplägg för den fortsatta handlednings-/konsultationsstunden. Den vanligaste huvudstrukturen är, att den eller de som har aktualiserat dagens ämne får chansen att berätta mer genom att bli intervjuad av någon eller några i gruppen. Reflektion över vad som framkommer och att starta reflekterande processer är huvudingredienser i handledningen/konsultationen. I de team, där deltagarantalet är tillräckligt många, kan någon eller några inta positionen av att vara observatör för att ytterligare öka medvetenheten om olika positioners betydelse samt för att lära mer om samskapande i team.

 

:: Den handledning – konsultation som AMOVE erbjuder och de metoder som används i handledning – konsultationen kan med fördel användas i direkthandledning eller live-handledning.

 

Litteraturreferenser:
Andersen, T. (2003). Reflekterande processer. Samtal och samtal om samtalen., Mareld.

Burr, V. (1995). An Introduction to Social Constructionism. London and New York, Routledge.

Cronen, V. E. and P. Lang (1994). ”Language and Action: Wittgenstein and Dewey in the practice of therapy and consultation.” Human Systems 5: 5 – 43.

Dewey, J. (1980). Individ, skola och samhälle. Stockholm, Natur och Kultur.

Dewey, J. (1997). Demokrati och utbildning. Göteborg, Daidalos.

McCaughan, N. and B. Palmer (1994). Systemic Thinking for Harassed Managers. London, Karnac books.

Paul Watzlawick, J. W., Richard Fisch (1996). ”Förändring.”

Pearce, W. B. (1994). Interpersonal Communication. Making Social Worlds. New York, HarperCollins College Publishers.

Seikkula, J. (1996). Öppna samtal. Från monolog till levande dialog i sociala nätverk. Helsingfors, Mareld.

Shilling, B. (2000). Systemisk Supervisionsmetodik. Et sprogspil for professionelle, der anvender supervision. Copenhagen, Dansk psykologiske Forlag.

Shotter, J. (1997). Toward Dialogically Structured Action Research. A program of four lectures Swedish Institute for Work Life research, Arbetslivsinstitutet, Solna, Stockholm.

Shotter, J. (2000). Conversational Realities – Constructing Life through Language. London, SAGE Publications Ltd.

Wittgenstein, L. (2001). Philosophical Investigations. Oxford, Blackwell Publisher.

————————————–

Välkommen med Din förfrågan!